Cevaplar Sizden, Ödül Bizden!

Ulusal Davalarda Tescil Sonrası İstem Kısıtlamaları

Avrupa Patent Sözleşmesi’nde tescilden sonra istemlerin kısıtlanmasına ve değiştirilmesine izin verilmektedir. EPC Madde 105a ve 123. Bu işlem EPO’da yapıldığında (merkezi kısıtlama) etkileri EPC Madde 68 uyarınca (çok açık olmayan bir biçimde) düzenlenir. EPO Direktörü Heli Pihlajamaa sistemi açıklamıştır.

Ancak aynı zamanda ulusal kanunların çoğunda da tescilli patentlerin kısıtlanmasına veya değiştirilmesine izin verilir (yerel kısıtlama). Üye ülkelerin her biri bu konuda farklı yaklaşımlarda bulunabilir: Yerel kısıtlamalar ulusal kanunlar uyarınca düzenlenir. Bu kanunlar Avrupa sistemiyle uyumlu olmalıdır ancak tam uyum garanti edilemez. Bunun sonucunda bir Avrupa patenti farklı ülkelerde farklı şekillerde değiştirilebilir ve dolayısıyla da farklı ulusal patentler ortaya çıkar. Bu değişken geometri sistemidir. Avrupa patenti tek bir patent olarak tescil edilir ancak daha sonra farklı başlıklar altında farklı kapsamlarda patentlere dönüşebilir: Bu oldukça rahatsız edici bir durumdur.

27 ve 28 Haziran’da Milano Yüksek Mahkemesi’nde bir konferans* gerçekleştirildi:

Bu konferansta 5 ülkenin sistemleri 3 noktada incelendi.

a. Usul ve esasa göre,
b. Usule ilişkin olarak değişikliğin nasıl ve ne zaman yapılacağına göre,
c. Esasa ilişkin olarak ise ne tür değişikliklere izin verildiğine göre.

Konferansa konuşmacı olarak şu isimler katıldı:

İngiltere’den Robin Jacob (İngiltere ve Galler Temyiz Mahkemesi); Penny Gilbert (Avukat, Londra).
Almanya’dan Klaus Bacher (Bundesgerichthof, Karlsruhe); Thornsten Bausch (Avukat, Münih).
Fransa’dan Jean Christophe Galloux (Paris Panthéon); Darius Szleper (Avukat, Paris).
Hollanda’dan Jan Brinkhoff (Eski Lahey Temyiz Mahkemesi); John Allen (Avukat, Amsterdam).
İtalya’dan Marina Tavassi (Milano Fikri Mülkiyet Yüksek Mahkemesi); Mario Franzosi (Avukat, Milano).

Konferansın ilk gününde farklı sistemler karşılaştırıldı. Sistemdeki asıl şaşırtıcı (ki bana kalırsa şaşırtıcıdan öte şok edici) nokta, patent sahibinin patenti istediği zaman değiştirebilmesidir. Dolayısıyla istemler tescilden sonraki ilk, ikinci ya da son yılda değiştirilebilir. Hatta patentin süresinin dolmasından sonra dahi değiştirilebilir. EPC Madde 68 yoluyla bu durumun yol açtığı sonuçların (Jefferson olsa patent sisteminin utanç kaynağı demeyi tercih ederdi) hafifletilip hafifletilemediği, üzerinde durulması gereken bir sorudur. Ben görüşümü kendime saklıyorum.

Konferansın ikinci gününde bir dizi farazi dava gerçekleştirildi ve patent vekilleri bazı değişikliklerin kabul edilir olup olmadığını ve nelerin kabul edilmediğini tartıştı. Sonuçlar oldukça ümit vericiydi. Her ne kadar prensipte bütün ulusal sistemlerin farklı kuralları olsa da sonuçta bu kurallar çok da farklı olmayan şekillerde yorumlanabilmekteydi. Varılan bu sonuç 6 farklı istem değişikliği vakasının tartışıldığı farazi dava yoluyla da teyit edilmiş oldu. 4 farazi ülkeden gelen farazi yargıçlardan (Jacob, Tavassi, Bacher, Galloux, Franzosi) oluşan farazi bir mahkeme, değişikliklerin kabul edilebilirliği konusunda farazi bir karar aldı.

Aşağıda, örnek farazi patenti ve farazi değişiklileri sunuyorum. 6 vaka tartışılıp karara bağlandı.

Bilgilendirme görevim burada bitiyor, görevin eğlenceli kısmını size bırakıyorum. Ekleri inceleyip hangi değişikliğin kabul edilebilir hangilerinin kabul edilemez olduğunu belirtiniz. Sonuçları kontrolden geçireceğiz. Eğer doğru karar vermiş iseniz (yani yargıçların vardığı kararlara varırsanız) ödül olarak ABD doları cinsinden gerçek bir 1 sent veya üzerinde yazan bir belge alacaksınız. Belki de hem parayı hem belgeyi alırsınız. Göreceğiz. İyi şanslar.

*Konferans: Avrupa Patent Sözleşmesi ve bunun çeşitli üye ülkelerde uygulamaya geçirilmesini sağlayan yasalar ret veya hükümsüzlük davası esnasında patent istemlerinin değişikliğine izin verir. İstemlere dayanan adli talepten dolayı davanın devam ettiği süre içinde istemlerin değişikliği talep değişikliği olarak kabul edilir. Çeşitli Avrupa ülkelerindeki adli uygularlarda gerek izin verilen değişiklik sayısı, gerekse değişikliğin oluşturulması ile ilgili süreler açısından tutarlılık görünmemektedir (örneğin birçok ülkede kısıtlı iken “her durum ve derecede” ifadesiyle değişikliğe izin veren yasa ile İtalya’da sınırsızdır). Davanın devam ettiği süre içinde istem değişikliği oluşumu adil yargılanma hakkı ve silahların eşitliği ilkesi gibi birçok üye ülkenin anayasal olmasa dahi davasal temel hukuk belgesi ve Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu’nun garanti ettiği birçok hukuk ilkesi ile uyumlaştırılır. Bu oluşum, olaylarda, çeşitli üye ülkelerde ilgili özel patente ilişin Avrupa’da tek bir biçimde oluşturulmak istenen ve birleştirilmiş ekonomi politikası amacıyla gerçekleştirmeye yönelik farklı formülasyonları yürütebilir. Konferansın bir oturumunda beş ülkenin deneyimleri ve çözümleri karşılaştırılarak sadece İtalya’da değil tüm Avrupa’da benimsenebilecek ortak bir çizgi bulmak için sektördeki uzmanlar arasında bir karşılaştırma yapılmıştır.

ÖDÜLLÜ SORULARIMIZ

Soruları yanıtlayabilmek için aşağıdaki metni inceleyiniz.

Tarifname
Mevcut buluş, hayvanların özel tesislerde veya doğal ortamlarda veya bu ikisinin kombinasyonuyla yetiştirilmesine ilişkindir.

Hayvanları dış saldırılardan korumak, yineleyen bir sorun olup bunun için bilinen çözüm çit kullanımıdır. Ancak, tekniğin bilinen durumuna ilişkin bu çözüm yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla hayvanların daha etkin biçimde korunmasının sağlanması gerekmektedir.

Mevcut buluş, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından koyunlar, köpekler, atlar ve ayrıca her ikisi de atgiller (Equidae) familyasına ait olduğundan atlarla benzer bazı özellikler taşıdığı bilinen eşekler dahil olmak üzere pek çok çeşitli hayvanların yetiştirilmesine yönelik hayvancılık tesislerimizde yapmış olduğumuz bir dizi gözlemin sonucudur. Ayrıca, tesisimizin içinde diğer hayvanlardan ayrı tutarak kurt da yetiştirmekteyiz. Ancak çeşitli türlerdeki hayvanlar arasındaki kazara ve tesadüfen gerçekleşen etkileşimleri gözlemleyerek, kurtların koyunlara saldırma eğilimi olduğunu, öte yandan köpeklerin de özellikle koyunlara yaklaşmaya çalışan kurtlara karşı koyunları koruma eğilimi olduğunu gözlemledik. Bunu müteakiben yaptığımız deneylerde, kurtların atlara yaklaşma girişiminde bulunduğu durumlarda köpeklerin atları da korumaya meyil gösterdiklerini bulduk. İlaveten, köpeklerin konutları yabancılara karşı koruma temayülünde olduklarını da gözlemledik. Dolayısıyla köpeklerin insanlara ve hayvanlara karşı koruyucu eğilimleri olduğu anlaşılmaktadır. Üstelik, insanların mevcudiyetinden bağımsız olarak tesise karşı düşkünlük geliştirmektedirler. Yürütülen çeşitli deneyler sonucunda, kurtların sıklıkla, köpeklerinkine benzer koruyucu davranışlar geliştirdiği görülmüş olup bu durum özellikle alanlar nispeten tenha ise veya askeri amaçlar için kullanılan alanlar gibi kısıtlı erişimi olan tesis binaları söz konusu olduğunda geçerlidir; kurtlar en cüretli ve korkusuz insanları dahi korkutmakta ve onları uzakta tutmaktadır.

Gözlemlerimiz sonucunda, istemimizde belirtilen çözüme varmış bulunmaktayız.

PATENT A

Tarifname: Yukarıdadır.

Tescil edilen istem:

En az bir tesis binasını ve/veya bir grup hayvanı ve söz konusu tesis binasını ve/veya söz konusu hayvan grubunu korumak için bir köpeği içeren bir sistem.

S1 Tescil edilen istemin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi kabul edilebilir midir?

Boynuzlugiller familyasından bir grup hayvanı ve söz konusu boynuzlugiller familyasından hayvan grubunu korumak için bir köpeği içeren bir sistem.

S2 Tescil edilen istemin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi kabul edilebilir midir?

En az bir gayrı meskun tesis binasını ve söz konusu gayri meskun tesis binasını korumak için bir köpeği içeren bir sistem.

S3 Tescil edilen istemin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi kabul edilebilir midir?

Atgiller familyasından bir grup hayvanı ve söz konusu atgiller familyasından olan hayvan grubunu korumak için bir köpeği içeren bir sistem.

S4 Tescil edilen istemin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi kabul edilebilir midir?

İnsanları ve hayvanları ortaklaşa barındıran en az bir tesis binasını ve söz konusu tesis binasını, söz konusu tesis binası çitsiz olmak koşuluyla korumak için bir köpeği içeren bir sistem.

PATENT B

Tarifname: Yukarıdadır.

Tescil edilen istem:

En az bir grup atı ve söz konusu at grubunu korumak için bir hayvanı içeren bir sistem.

S5 Tescil edilen istemin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi kabul edilebilir midir?

En az bir grup eşeği ve söz konusu eşek grubunu korumak için bir hayvanı içeren bir sistem.

S6 Tescil edilen istemin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi kabul edilebilir midir?

En az bir grup atı ve söz konusu at grubunu korumak için bir kurdu içeren bir sistem.

PATENT C

Tarifname: Yukarıdadır

Bağlantılı istem:

Bir tesis binası ve bu binayı koruyan bir hayvanı kapsayan bir sistem.

S7. Aşağıdaki bağlantılı istemin değiştirilmesine izin verildi mi?

Askeri kurulum amaçlı en az bir tesis binasını ve bu binayı koruyan bir kurdu kapsayan sistem

En az bir askeri kurulum ve bunu binayı koruyan bir köpeği kapsayan bir sistem.