Verilerimizin Gizliliğini Koruyan Yönetmelik Tehlike Altında mı?

Herkesin dijitalde bir şekilde var olduğu, sosyal medya platformunda paylaşımlarda bulunduğu ve artık iletişimizin neredeyse tamamen dijitalleştiği günümüz dünyasında akıllara gelen ilk soru üretilen ve toplanan kişisel verilerin ne kadar korunduğu oluyor. Kişisel elektronik verilerin gizliliğinin korunması konusunda değişen düzenlemelere her geçen gün yenileri eklendikçe sorular ve sorunlar devam ediyor.

Kişisel verilere dair alınan son kararlar, gizliliğimizi koruyan hukuki dayanakların tehlike altında olabileceğinin sinyallerini veriyor. 5/11/2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK); Bilgi İletişim Teknolojileri Kurumuna (BTK) “elektronik haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına yönelik düzenleme yapma yetkisi veren” 51. maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin 09.04.2014 tarih ve 2013/122 E. ve 2014/74 sayılı kararı ile iptal edildi.

Elektronik haberleşmede rekabetin, şebeke ve hizmette teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesini amaçlayan Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51. maddesinin iptalinde gerekçe, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esasların ancak kanunla çizilebileceğini öngören Anayasa’nın 20. maddesine aykırı bulunmasıydı.

İptal kararıyla ilgili mahkeme; Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerin ancak kanun ile sınırlandırılabileceğini hükme bağlayan 13. maddesine; Anayasa’nın; yasama organı tarafından temel ilkeler belirlenmeden, çerçevesi çizilmeden sınırsız, belirsiz ve geniş bir alanı düzenleme yetkisinin verilmemesine; yani, yasama yetkisinin devredilmezliğine ilişkin 7. maddesine ve hukuk devleti ilkesine ilişkin 2. maddesine aykırılık yönünden incelenmesine gerek dahi görmediğini belirtti.

51. maddenin iptalinden dolayı doğacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edecek olması nedeniyle; 04.08.2014 tarihinde yayımlanan kararın Anayasa’nın 153. maddesine göre yayımından 6 ay sonra 04.02.2015 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verildi.

Son değişikliğin yarattığı tartışma konularından biri de halen yürürlükte olan bir yönetmelikle ilgili. EHK’nin 51. maddesinin iptal edilmesiyle birlikte kişisel verilerin gizliliğiyle ilgili önemli yer tutan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkındaki Yönetmelik’in iptali tartışma konusu oldu.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkındaki Yönetmelik, EHK’nin 51. maddesine dayanılarak hazırlanmıştı. Şimdi, 51. maddenin iptali sonucu Yönetmelik’in de iptal edilip edilmeyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz.