Yeni 5651 Sayılı Kanun Erişim Sağlayıcılar için Neler Getiriyor?

5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ile değişik metni 28.02.2014 tarihinde yasalaşmış, Erişim Sağlayıcılar için önceki kanuna göre daha fazla sorumluluk ve yükümlülük getirmektedir.

İlgili yasa, Erişim Sağlayıcıları Birliği adı altında bir tüzel kişiliğin kurulmasını öngörüyor. Değişiklik metninin 6/A. Maddesine göre bu birliğin kuruluş amacı kanunun 8. maddesinde yer alan ve erişim engellenmesine konu olan katalog suçlar yani intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 5816S. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar dışında verilen erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamaktır.

Fikri Haklar alanında,  5651 sayılı yasanın 9. maddesi gereğince internette yer alan içerik nedeniyle gerçek veya tüzel kişilerin marka, patent, telif, isim haklarının ihlal edilmesi halinde sulh ceza Mahkemelerinin verdiği “erişimin engellenmesi” kararlarının uygulanması için “Erişim Sağlayıcıları Birliğine” başvurulacak ve Birlik tarafından gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek.

İlgili yasaya göre kurulan bu birliğin merkezi Ankara’da yer alacak ve ayrı bir tüzel kişiliğe sahip. Haziran ayında kurulması planlanan Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin Mahkeme tarafından verilen kararlara itiraz etme şansı da bulunmakta.

Söz konusu Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin çalışma esasları Birlik tarafından hazırlanacak ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylanacak bir tüzük ile belirlenecek ve BTK’nın tüzüğü onaylamasını müteakip Birlik faaliyet ve çalışmalarına başlayacak.

Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin üyeleri 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında tanımlanan tüm internet erişim servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerden oluşacak ve birlik üyelerin arasında koordinasyon sağlamak ile de görevli. Fakat unutulmaması gereken bir diğer husus da, Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne üyeliğin zorunlu kılınması. Birliğin kurulmasının ardından 1 ay içerisinde üye olmayan internet servis sağlayıcıları ve ilgili işletmelere BTK tarafından bir önceki takvim yılındaki net satışlarının %1’i oranında idari para cezası uygulanacak.

Kanuna göre, Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne üye olmayan işletmeler ise faaliyette bulunamıyor. Birliğin gelirleri üyelerin ödeyeceği ücretlerle sağlanacak ve söz konusu ücret; üyelerin tamamının net satış tutarı toplamı içindeki o üyenin net satışı oranında belirleniyor. Ödemeye ilişkin hususlar (ödeme dönemleri, yeni üyelerin ödemeye başlama zamanları gibi) Birlik tarafından hazırlanmış olan tüzük çerçevesinde belirlenecek ve süresinde ödenmeyen ücretler de kanuni faizliyle Birlik tarafından tahsil ediliyor. Erişim sağlayıcılara yapılacak olan tebligat sisteminde de değişikliğe gidildi. Uygulanmak üzere Birliğe gönderilen erişime engelleme kararları hususunda birliğe yapılan bu tebligat tüm erişim sağlayıcılara yapılmış sayılıyor.

Erişim Sağlayıcılar Birliği aynı zamanda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) talep ettiği bilgi ver verilerin doğruluğunu ve gizliliğini TİB’in talimatları doğrultusunda temin etmekle yükümlü.